Návštevná služba

Od januára 2011 vykonávame návštevy našich klientov opatrovateľskej služby, členov Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice  a ďalších občanov mesta Košice podľa ich aktuálnej potreby.

Mária Bondrová (kontakt: 0910 950 920)

Poradenstvo

Psychologické poradenstvo

PhDr. Ľubica Šťastná (kontakt: 0907 354 317).

Poradenstvo je zamerané na:

  • problémy s deťmi – správanie, problémy s učením
  • problémy súvisiace s prácou – hľadanie zamestnania, konflikty na pracovisku, dlhodobá nezamestnanosť
  • riešenie konfliktov a rôznych situácií v rodine
  • zvládanie stresu a krízových životných situácií – ťažké ochorenie alebo strata partnera, strata zamestnania
  • zvládanie samoty a pocitu opustenosti
  • psychoterapia

Duchovné poradenstvo

Mgr. Samuel Linkesch, farár, člen riadiaceho výboru zborovej diakonie Cesta nádeje