Návštevná služba a poradenstvo

Záťaž opatrovateľov osôb s demenciou a možnosti jej prevencie

Vedecká monografia Záťaž opatrovateľov osôb s demenciou a možnosti jej prevencie prináša vybrané informácie získané v priebehu troch rokov realizácie projektu (január 2020 až december 2022). Nejde pri tom iba o sumarizáciu dostupných už existujúcich poznatkov zo zahraničných a domácich bibliografických zdrojov, ale aj o nové zistenia z vlastného výskumu. Súčasne zdieľa skúsenosti nadobudnuté v našich podmienkach pri tvorbe a uskutočnení pilotných intervencií pre neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou a odborných pracovníkov, ktoré môžu byť príkladom dobrej praxe a inšpiráciou do budúcnosti. E-monografia je dostupná na odkaze.

Katreniaková, Z., Nemčíková, M., Nagyová, I.: Záťaž opatrovateľov osôb s demenciou a možnosti jej prevencie, Equilibria, Košice 2023, ISBN 978-80-8143-325-2.

Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV – VEGA 1/0372/20 s názvom Využitie ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou.

Podporná skupina

Podporná skupina s názvom Alzheimer Café Košice je sériou 10 interaktívnych stretnutí neformálnych opatrovateľov (rodinných príslušníkov, blízkych a priateľov) s odborníkmi z oblasti medicíny, psychológie a sociálnej práce. Stretnutia podpornej skupiny sú zamerané na vybrané aspekty starostlivosti o človeka s demenciou v domácom prostredí a budú sa konať v mesačných intervaloch od septembra 2021 do júna 2022. Stretnutia sú BEZPLATNÉ, pripravené vďaka finančnej podpore projektu VEGA 1/0372/20. Bližšie informácie.

Návštevná služba

Od januára 2011 vykonávame návštevy našich klientov opatrovateľskej služby, členov Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice  a ďalších občanov mesta Košice podľa ich aktuálnej potreby.

Mária Bondrová (kontakt: 0910 950 920)

Poradenstvo

Psychologické poradenstvo

PhDr. Ľubica Šťastná (kontakt: 0907 354 317).

Poradenstvo je zamerané na:

  • problémy s deťmi – správanie, problémy s učením
  • problémy súvisiace s prácou – hľadanie zamestnania, konflikty na pracovisku, dlhodobá nezamestnanosť
  • riešenie konfliktov a rôznych situácií v rodine
  • zvládanie stresu a krízových životných situácií – ťažké ochorenie alebo strata partnera, strata zamestnania
  • zvládanie samoty a pocitu opustenosti
  • psychoterapia

Duchovné poradenstvo

Mgr. Samuel Linkesch, farár, člen riadiaceho výboru zborovej diakonie Cesta nádeje

Aplikácia SILVERGON careplan
pre podporu rodinnej starostlivosti o seniorov

SILVERGON careplan (PDF)