Návštevná služba a poradenstvo

Návštevná služba

Od januára 2011 vykonávame návštevy našich klientov opatrovateľskej služby, členov Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice  a ďalších občanov mesta Košice podľa ich aktuálnej potreby.

Mária Bondrová (kontakt: 0910950990)
– klienti opatrovateľskej služby, členovia CZ ECAV Košice, ostatní občania


Poradenstvo

PhDr. Ľubica Šťastná
V pondelok od 16:00 do 18:00 na základe dohody (kontakt: 0907354317).

Poradenstvo je zamerané na:

  • problémy s deťmi – správanie, problémy s učením
  • problémy súvisiace s prácou – hľadanie zamestnania, konflikty na pracovisku, dlhodobá nezamestnanosť
  • riešenie konfliktov a rôznych situácií v rodine
  • zvládanie stresu a krízových životných situácií – ťažké ochorenie alebo strata partnera, strata zamestnania
  • zvládanie samoty a pocitu opustenosti
  • psychoterapia

Duchovné poradenstvo
Mgr. Samuel Linkesch, farár, člen riadiaceho výboru zborovej diakonie Cesta nádeje