Špecializované zariadenie s denným pobytom

Cesta nádeje prevádzkuje špecializované zariadenie v ambulantnej forme od roku 2020 v zmysle platnej legislatívy ako registrovaný neverejný poskytovateľ sociálnych služieb občanom bez rozdielu vierovyznania.

 • Oznam o vypracovaní plánu – Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb (PDF)

Prevádzkové hodiny

Pondelok až piatok od 7:30 do 16:30, v bezbariérových priestoroch na Urbánkovej ulici č. 1, 040 01 Košice – Sever.

Rozsah poskytovaných úkonov

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. V špecializovanom zariadení sa a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie

b) zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť v rozsahu a s podmienkou úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Cenník špecializovaného zariadenia

Základné podmienky spolupráce

Naše vzájomné vzťahy sa po právnej stránke riadia zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmluvou o poskytovaní sociálnych služieb.

Pri nástupe do špecializovaného zariadenia (ŠZ) predloží prijímateľ sociálnej služby kompetentnému zamestnancovi špecializovaného zariadenia nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • prehlásenie ošetrujúceho lekára o neinfekčnosti prostredia, z ktorého prichádza,
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára, že nie je bacilonosič,
 • výsledok RTG vyšetrenia, nie staršie ako 1 mesiac.

Pri prijímaní do ŠZ kompetentný pracovník zabezpečí:

 • oboznámenie prijímateľa sociálnej služby a jeho rodinných príslušníkov s obsahom prevádzkového poriadku a povinnosťou dodržiavania prevádzkového poriadku, s podmienkami a zvyklosťami života v zariadení,
 • zápis prijímateľa sociálnej služby a vystavenie potrebných dokladov.

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby v ŠZ:

 1. Prijímateľ je povinný udržiavať priestory zariadenia a vybavenie priestorov v neporušenom stave, v poriadku a čistote, šetrne zaobchádzať so zariadením a ihneď hlásiť kompetentnej osobe chyby, nedostatky, poruchy. V prípade poškodenia priestorov zariadenia, jeho vybavenia je prijímateľ povinný uhradiť všetky škody a náklady spojené s opravou alebo odstránením vzniknutých škôd z vlastných prostriedkov.
 2. V priestoroch zariadenia je zákaz fajčenia a manipulácie sotvoreným ohňom.
 3. Prijímateľje povinný zaplatiť úhradu za poskytované služby najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Celková výška úhrady za poskytovanie starostlivosti, prípadne za ďalšie služby poskytované prijímateľovisa určuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a príslušných právnych predpisov.
 4. Kompetentný zamestnanec pri príchode prijímateľa vykonáva „ranný filter“. V prípade zistenia zdravotných problémov prijímateľa, ako je najmä horúčka, hnačka, zvracanie, kašeľ má právo rozhodnúť o prípadnom neprijatí prijímateľa do zariadenia.

V prípade záujmu

Pred poskytnutím sociálnej služby je občan povinný požiadať vyšší územný celok (podľa miesta trvalého pobytu) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení a o zabezpečenie sociálnej služby.

Ak ide o občana s trvalým pobytom na území Košického samosprávneho kraja, žiadosti sa vybavujú na Odbore sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Žiadosti, postup k poskytnutiu sociálnej služby a podmienky pre určenie odkázanosti na sociálnu službu nájdete pre na https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne- veci/poskytovanie-socialnych-sluzieb/posudenie-odkazanosti-socialnu-sluzbu-postup.html. V prípade, že uvedený odkaz nie je dostupný, skúste nájsť danú informáciu na stránke www.vucke.sk (sekcia Sociálne – Sociálne služby – občan).

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení, alebo aj vopred, ak máte otázky súvisiace s poskytovaním tejto služby, kontaktujte nás telefonicky – 0902 288 770 (sociálna pracovníčka), Mgr. Martu Nemčíkovú, PhD. (vedúca ŠZ), alebo MUDr. Zuzanu Katreniakovú, PhD. (štatutárna zástupkyňa), alebo mailom na diakonicke.centrum@gmail.com.