Zoznam projektov


Názov projektu: U. S. Steel Košice – finančný dar 2022
Skratka projektu: USS 2022
Cieľ projektu: Zlepšenie pracovného prostredia odborných a administratívnych zamestnancov prostredníctvom rekonštrukcie kuchynského kútika a WC v priestoroch kancelárie Cesty nádeje na Zvonárskej 23 v Košiciach
Kód výzvy:
Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 17/2022 a č. 65/2022
Výška NFP: 5.000,00 € a 2.700,00 €
Trvanie projektu: 03/2022 – 12/2022 a 08/2022 – 12/2022
Miesto realizácie: Okres Košice I
Cieľové skupiny:
  • zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb
Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


Názov projektu: Spolu proti demencii
Skratka projektu: DOD 2022
Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o Alzheimerovej chorobe a o ovplyvniteľných rizikových faktoroch demencie, podpora aktívneho starnutia v domácom prostredí a poskytnutie krátkodobého odborného poradenstva rodinným opatrovateľom osôb s demenciou. Projekt prispeje k zníženiu pocitov sociálnej izolácie starších ľudí a posilneniu lokálnej komunity.
Kód výzvy: Henkel Slovensko seniorom 2022
Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 2022 01 79
Výška NFP: 760 €
Trvanie projektu: 08/2022 – 09/2022
Miesto realizácie: Diakonické centrum Cesta nádeje diakoniakosice.sk/diakonicke-centrum/
Cieľové skupiny:
  • seniori, rodinní opatrovatelia, verejnosť
Kontaktná osoba: Marta Nemčíková, 0911 950 045, diakonia@ecavke.sk


Názov projektu: Dostatok opatrovateľských služieb pre každého II
Skratka projektu: DOSAH II
Anotácia: Od 1. decembra 2021 sa Cesta nádeje zapojila do dopytovo orientovaného projektu DOSAH II. Po dobu 24 mesiacov budú opatrovateľky a opatrovatelia Cesty nádeje poskytovať terénnu opatrovateľskú službu prijímateľom v rámci všetkých okresov Košice a Košice – okolie.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Cieľ projektu: Prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v terénnej forme, zabezpečiť čo najdlhšie zotrvanie občanov odkázaných na pomoc inej osoby v ich prirodzenom domácom prostredí a zlepšiť kvalitu ich života.
Výsledok projektu: Projekt umožní pokrytie potreby v celkovom rozsahu 30.720,00 hodín opatrovateľskej služby (40 hodín týždenne po dobu 24 mesiacov).
Celkový doterajší prínos: Ku 31.12.2022 bolo do realizácie projektu spolu zapojených 10 odborných zamestnancov (9 opatrovateliek, 1 opatrovateľ) a terénna opatrovateľská služba bola zabezpečená spolu 17 klientom (14 žien, 3 muži). NFP prispieva k udržaniu 8 pracovných miest.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Priorita a špecifický cieľ: PO: 8.REACT-EU
ŠC: 8.1.1. podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
ITMS kód projektu: 312081BKF9
Číslo zmluvy: Z312081BKF901
Výška NFP: 130 560 €
Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk
www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk


Názov projektu: U. S. Steel Košice – finančný dar 2021
Skratka projektu: USS 2021
Cieľ projektu: Podpora udržateľnosti poskytovaných terénnych a ambulantných sociálnych služieb prostredníctvom nákupu osobných ochranných pracovných pomôcok, hygienických potrieb, výpočtovej techniky a kancelárskeho materiálu.
Kód výzvy:
Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 59/2021
Výška NFP: 5000,00 €
Trvanie projektu: 12/2021 – 12/2022
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb
Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


Názov projektu: NP – mimoriadna finančná podpora
Skratka projektu: COVID-19
Cieľ projektu: Poskytnutie príspevku pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie
Kód výzvy: OP ĽZ – kód ITMS2014+: 312081BMF3
Číslo zmluvy: 21/41/054/745 (číslo oznámenia)
Výška NFP: 7 075,52 €
Trvanie projektu: refundácia za 07/2021 – 11/2021
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • odborní zamestnanci Cesty nádeje
Kontaktná osoba: Zuzana Petrová, 0910 950 990, diakonia@ecavke.sk


Názov projektu: Dostatok opatrovateľských služieb pre každého
Skratka projektu: DOSAH
Cieľ projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v terénnej forme
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Číslo zmluvy: I312041S66501
Výška NFP: 136 800,00 €
Trvanie projektu: 06/2019 – 05/2021
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk

www.ia.gov.sk esf.gov.sk www.employment.gov.sk