Zoznam projektov


Názov projektu: Dostatok opatrovateľských služieb pre každého II
Skratka projektu: DOSAH II
Cieľ projektu: Prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v terénnej forme, zabezpečiť čo najdlhšie zotrvanie občanov odkázaných na pomoc inej osoby v ich prirodzenom domácom prostredí a zlepšiť kvalitu ich života. Projekt umožní pokrytie potreby v celkovom rozsahu 30.720,00 hodín opatrovateľskej služby (40 hodín týždenne po dobu 24 mesiacov).
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Číslo zmluvy: Z312081BKF901
Výška NFP: 130 560 €
Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


Názov projektu: U. S. Steel Košice – finančný dar 2021
Skratka projektu: USS 2021
Cieľ projektu: Podpora udržateľnosti poskytovaných terénnych a ambulantných sociálnych služieb prostredníctvom nákupu osobných ochranných pracovných pomôcok, hygienických potrieb, výpočtovej techniky a kancelárskeho materiálu.
Kód výzvy:
Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 59/2021
Výška NFP: 5000,00 €
Trvanie projektu: 12/2021 – 12/2022
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb
Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


Názov projektu: NP – mimoriadna finančná podpora
Skratka projektu: COVID-19
Cieľ projektu: Poskytnutie príspevku pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie
Kód výzvy: OP ĽZ – kód ITMS2014+: 312081BMF3
Číslo zmluvy: 21/41/054/745 (číslo oznámenia)
Výška NFP: 7 075,52 €
Trvanie projektu: refundácia za 07/2021 – 11/2021
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • odborní zamestnanci Cesty nádeje
Kontaktná osoba: Zuzana Petrová, 0910 950 990, diakonia@ecavke.sk


Názov projektu: Dostatok opatrovateľských služieb pre každého
Skratka projektu: DOSAH
Cieľ projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v terénnej forme
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Číslo zmluvy: I312041S66501
Výška NFP: 136 800,00 €
Trvanie projektu: 06/2019 – 05/2021
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk

www.ia.gov.sk esf.gov.sk www.employment.gov.sk