Zoznam projektov

 • Nadačný fond Kaufland – Miesto stretnutia – Alzheimer Café Košice (NFK 2024)
 • Nadácia U. S. Steel Košice – finančný dar 2023 (USS 2023)
 • Mesto Košice – Polievka sv. Alžbety (2023)
 • ÚV SR – Miesto stretnutia – Alzheimer Café Košice (2023)
 • U. S. Steel Košice – finančný dar 2022 (USS 2022)
 • N. Henkel Slovensko – Spolu proti demencii (DOD 2022)
 • Dostatok opatrovateľských služieb pre každého II (DOSAH II)
 • U. S. Steel Košice – finančný dar 2021 (USS 2021)
 • NP – mimoriadna finančná podpora (COVID-19)
 • Dostatok opatrovateľských služieb pre každého (DOSAH)

 • Názov projektu: Miesto stretnutia – Alzheimer Café Košice
  Skratka projektu: NFK 2024
  Cieľ projektu: Zlepšenie kvality života klientov, ich neformálnych (rodinných) a formálnych (odborných zamestnancov) opatrovateľov. Uskutočnenie osobných návštev klientov Cesty nádeje v ich domácom prostredí umožní zmapovanie úrovne ich sociálnej pohody a identifikovanie ich sociálnych potrieb. To bude východiskom pre poskytnutie základného sociálneho poradenstva a pre zorganizovanie preventívnej aktivity. Obidve aktivity projektu prispejú k zníženiu pocitov sociálnej izolácie a osamelosti starších ľudí, k posilneniu vzájomných sociálnych vzťahov a spolupráce s ich opatrovateľmi.
  Kód výzvy: Zelená pre terénne sociálne služby 2024 
  Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024 19 06
  Výška NFP: 3.000,00 €
  Trvanie projektu: 05/2024 – 10/2024
  Miesto realizácie: Okresy Košice I až Košice IV
  Cieľové skupiny: prijímatelia opatrovateľskej služby, neformálni a formálni opatrovatelia
  Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


  Názov projektu: Nadácia U. S. Steel Košice – finančný dar 2023 (USS 2023)
  Skratka projektu: USS 2023
  Cieľ projektu: Ochrana a podpora zdravia a poskytovanie sociálnej pomoci – nákup pracovného oblečenia a pracovnej obuvi pre odborných zamestnancov
  Kód výzvy:  
  Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 5/2023
  Výška NFP: 3.000,00 €
  Trvanie projektu: 02/2023 – 11/2023
  Miesto realizácie: Okres Košice I
  Cieľové skupiny: odborní zamestnanci
  Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


  Názov projektu: Polievka sv. Alžbety – dobrovoľná zbierka
  Skratka projektu: Zbierka MMK 2023
  Cieľ projektu: Zbierkou získané prostriedky sú určené na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním Zborovej diakonie cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE”
  Výsledky projektu:: Poskytnutá časť výnosu bola použitá na nákup fleesových búnd pre zamestnancov (57 ks), čajov pre prijímateľov sociálnych služieb (62 ks) a vitamínov pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb (125 ks)
  Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí časti výnosu dobrovoľnej zbierky na charitatívne účely
  Výška NFP: 1.515,51 €
  Trvanie projektu: 03/2023 – 10/2023
  Miesto realizácie: Košice
  Cieľové skupiny:
  • zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb
  Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


  Názov projektu: ÚV SR – Miesto stretnutia – Alzheimer Café Košice (2023)
  Skratka projektu:  
  Cieľ projektu: Zlepšenie dostupnosti a bezpečnosti poskytovaných sociálnych služieb pre ľudí žijúcich s demenciou a ich neformálnych opatrovateľov prostredníctvom rekonštrukcie vonkajšej terasy a vybudovania prístupového chodníka
  Kód výzvy: Rezerva predsedu vlády SR – poskytnutie dotácie v oblasti komunitného života
  Číslo zmluvy: CEZ : UV SR 1050/2022
  Výška NFP: 7.500,00 €
  Trvanie projektu: 11/2022 – 08/2023
  Miesto realizácie: Diakonické centrum Cesta nádeje, Urbánkova 1, Košice
  Cieľové skupiny:
  • prijímatelia sociálnych služieb, neformálni opatrovatelia, občania mesta Košice a blízkeho okolia
  Kontaktná osoba: Marta Nemčíková, 0911 950 045, diakonia@ecavke.sk


  Názov projektu: U. S. Steel Košice – finančný dar 2022
  Skratka projektu: USS 2022
  Cieľ projektu: Zlepšenie pracovného prostredia odborných a administratívnych zamestnancov prostredníctvom rekonštrukcie kuchynského kútika a WC v priestoroch kancelárie Cesty nádeje na Zvonárskej 23 v Košiciach
  Kód výzvy:  
  Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 17/2022 a č. 65/2022
  Výška NFP: 5.000,00 € a 2.700,00 €
  Trvanie projektu: 03/2022 – 12/2022 a 08/2022 – 12/2022
  Miesto realizácie: Okres Košice I
  Cieľové skupiny:
  • zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb
  Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk  Názov projektu: Spolu proti demencii
  Skratka projektu: DOD 2022
  Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o Alzheimerovej chorobe a o ovplyvniteľných rizikových faktoroch demencie, podpora aktívneho starnutia v domácom prostredí a poskytnutie krátkodobého odborného poradenstva rodinným opatrovateľom osôb s demenciou. Projekt prispeje k zníženiu pocitov sociálnej izolácie starších ľudí a posilneniu lokálnej komunity.
  Kód výzvy: Henkel Slovensko seniorom 2022
  Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 2022 01 79
  Výška NFP: 760 €
  Trvanie projektu: 08/2022 – 09/2022
  Miesto realizácie: Diakonické centrum Cesta nádeje diakoniakosice.sk/diakonicke-centrum/
  Cieľové skupiny:
  • seniori, rodinní opatrovatelia, verejnosť
  Kontaktná osoba: Marta Nemčíková, 0911 950 045, diakonia@ecavke.sk


  Názov projektu: Dostatok opatrovateľských služieb pre každého II
  Skratka projektu: DOSAH II
  Anotácia: Od 1. decembra 2021 sa Cesta nádeje zapojila do dopytovo orientovaného projektu DOSAH II. Po dobu 24 mesiacov budú opatrovateľky a opatrovatelia Cesty nádeje poskytovať terénnu opatrovateľskú službu prijímateľom v rámci všetkých okresov Košice a Košice – okolie.
  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
  Cieľ projektu: Prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v terénnej forme, zabezpečiť čo najdlhšie zotrvanie občanov odkázaných na pomoc inej osoby v ich prirodzenom domácom prostredí a zlepšiť kvalitu ich života.
  Plánované merateľné ukazovatele: P0274 – Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 8 osôb; P0966 – Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 8
  Celkový doterajší prínos: Od 01.12.2021 do 30.11.2023 bola terénna opatrovateľská služba zabezpečená spolu 23 klientom (P0274), z toho bolo 19 žien a 4 muži. Od 01.12.2021 do 30.11.2023 bolo do realizácie projektu zapojených spolu 14 odborných zamestnancov (P0966), z toho bolo 13 opatrovateliek a 1 opatrovateľ. Projekt umožnil pokrytie potreby v celkovom rozsahu 24.674 hodín opatrovateľskej služby a udržanie 8 pracovných miest.
  Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
  Priorita a špecifický cieľ: PO: 8.REACT-EU
    ŠC: 8.1.1. podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
  ITMS kód projektu: 312081BKF9
  Číslo zmluvy: Z312081BKF901
  Výška NFP: 130 560 €
  Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023
  Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
  Cieľové skupiny:
  • deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
  Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk

  www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk  


  Názov projektu: U. S. Steel Košice – finančný dar 2021
  Skratka projektu: USS 2021
  Cieľ projektu: Podpora udržateľnosti poskytovaných terénnych a ambulantných sociálnych služieb prostredníctvom nákupu osobných ochranných pracovných pomôcok, hygienických potrieb, výpočtovej techniky a kancelárskeho materiálu.
  Kód výzvy:  
  Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 59/2021
  Výška NFP: 5000,00 €
  Trvanie projektu: 12/2021 – 12/2022
  Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
  Cieľové skupiny:
  • zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb
  Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


  Názov projektu: NP – mimoriadna finančná podpora
  Skratka projektu: COVID-19
  Cieľ projektu: Poskytnutie príspevku pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie
  Kód výzvy: OP ĽZ – kód ITMS2014+: 312081BMF3
  Číslo zmluvy: 21/41/054/745 (číslo oznámenia)
  Výška NFP: 7 075,52 €
  Trvanie projektu: refundácia za 07/2021 – 11/2021
  Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
  Cieľové skupiny:
  • odborní zamestnanci Cesty nádeje
  Kontaktná osoba: Zuzana Petrová, 0910 950 990, diakonia@ecavke.sk
   


  Názov projektu: Dostatok opatrovateľských služieb pre každého
  Skratka projektu: DOSAH
  Cieľ projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v terénnej forme
  Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
  Číslo zmluvy: I312041S66501
  Výška NFP: 136 800,00 €
  Trvanie projektu: 06/2019 – 05/2021
  Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
  Cieľové skupiny:
  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
  Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk


  www.ia.gov.sk esf.gov.sk www.employment.gov.sk