Terénna opatrovateľská služba

Cesta nádeje poskytuje terénnu opatrovateľskú službu od roku 2003 v zmysle platnej legislatívy ako registrovaný neverejný poskytovateľ sociálnych služieb občanom na celom území mesta Košice a Košice – okolie, bez rozdielu vierovyznania.

Prevádzkové hodiny

Pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 alebo podľa dohody

Rozsah poskytovaných úkonov

I. Sebaobslužné úkony

 • hygiena (osobná hygiena, celkový kúpeľ)
 • stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
 • vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 • obliekanie, vyzliekanie
 • mobilita, motorika
 • dodržiavanie liečebného režimu

II. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 • donáška jedla do domu
 • umytie riadu
 • bežné upratovanie v domácnosti
 • obsluha bežných domácich spotrebičov
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), o lôžko
 • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 • donáška uhlia/dreva/vody, vynesenie popola, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti

III. Základné sociálne aktivity

 • sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí a pod.
 • predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca
 • tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá

IV. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít – v určenom čase

Cenník opatrovateľskej a odľahčovacej služby

Výška platby je vypočítaná podľa celkového rozsahu poskytovaných hodín služby za mesiac a závisí od výšky príjmov klienta vrátane príjmov všetkých osôb žijúcich s klientom v spoločnej domácnosti.

Základné podmienky spolupráce

Naše vzájomné vzťahy sa po právnej stránke riadia zákonom č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a zmluvou o poskytovaní sociálnych služieb. V jej nadväznosti je pre Vás, resp. pre Vášho rodinného príslušníka (klienta), k dispozícii skúsená opatrovateľka, ktorá je v pracovnom pomere s našou organizáciu a pri výkone svojej práce sa riadi pokynmi vedúcej opatrovateľskej služby.

Rozsah pracovných povinností opatrovateľky je stanovený v čl. II. bod 1 uzatvorenej zmluvy. Toto ustanovenie predstavuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby, ktoré je opatrovateľka povinná vykonávať. Iné úkony nie sú predmetom našej dohody.

Opatrovateľka je počas výkonu svojej práce viazaná pracovnou zmluvou alebo dohodou o vykonaní práce a našimi internými Smernicami č. 1/2011 a 1/2016. Čas výkonu dohodnutých výkonov je jej pracovným časom. Pri výkone práce sa na opatrovateľku vzťahuje Zákonník práce a všetky predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Opatrovateľka vedie o výkone svojej práce dokumentáciu – pracovný denník a mesačný výkaz, ktorý predkladá po skončení kalendárneho mesiaca vedúcej opatrovateľskej služby.

Pokyny týkajúce sa zmeny pracovných podmienok, času výkonu práce, a i. je oprávnená dávať výlučne vedúca opatrovateľskej služby. Klient alebo jeho rodinný príslušník nie je oprávnený dávať pokyny opatrovateľke na opustenie bytu klienta (pracoviska), ani dávať pokyn na čerpanie dovolenky. V takomto prípade je potrebné situáciu riešiť okamžite s vedúcou opatrovateľskej služby.

Akékoľvek pripomienky k práci opatrovateľky, či vznik konfliktnej situácie je potrebné čo najskôr oznámiť vedúcej opatrovateľskej služby. Tiež si Vás dovoľujeme požiadať o okamžité hlásenie všetkých zmien týkajúcich sa prijímateľa sociálnej služby, jeho zdravotného stavu (napr. nástup do pobytového zariadenia, hospitalizácia ako aj prípadné úmrtie).

Okrem profesionálneho výkonu služby garantujeme slušné správanie opatrovateľky, zachovávanie mlčanlivosti aj ochrany osobných údajov klienta a jeho rodiny počas trvania a aj po ukončení poskytovania služby.

V prípade záujmu

Pred poskytnutím sociálnej služby je občan povinný požiadať obec (podľa miesta trvalého pobytu) o posúdenie odkázanosti na terénnu opatrovateľskú službu, pričom už v žiadosti môžete uviesť konkrétneho poskytovateľa, s ktorým chcete pri poskytovaní služby spolupracovať.

Ak ide o občana s trvalým pobytom na území mesta Košice, tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A alebo stiahnuť na https://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_tlaciva.htm (časť Sociálna oblasť). V prípade, že uvedený odkaz prestane pracovať, skúste nájsť danú informáciu na stránke www.kosice.sk (sekcia Občan – Formuláre a tlačivá).

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na terénnu opatrovateľskú službu, alebo ak máte ďalšie otázky súvisiace s poskytovaním tejto služby, kontaktujte vedúcu opatrovateľskej služby alebo štatutárnu zástupkyňu v kontaktoch.